Rechten

image_pdfimage_pdf_all

Klachtenregeling

Het klachtrecht in de scholen voor voortgezet onderwijs heeft een wettelijke grondslag. Onze klachtenregeling is hierop gebaseerd en ligt in de mediatheek ter inzage. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school kunnen in goed overleg tussen betrokkenen worden opgelost. Als dit niets oplevert, kan contact worden opgenomen met een mentor of een lid van de schoolleiding. Tenslotte kan men een beroep doen op de klachtenregeling. Dit beroep kan worden neergelegd bij de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO), postbus 82324, 2508 EH Den Haag. Het telefoonnummer van de geschillencommissies is 070-386 16 97, de website www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl en het e-mailadres info@gcbo.nl.

Vertrouwensinspecteur

Een lid van de schoolgemeenschap dat wordt geconfronteerd met seksuele intimidatie, kan zich wenden tot de leerlingbegeleider of rechtstreeks tot het meldpunt vertrouwensinspecteurs, 0900- 111 3 111 (lokaal tarief).

Klankbordgroep

De klankbordgroep wordt gevormd uit twee klassenvertegenwoordigers van elke klas. Deze treden op als contactpersoon en woordvoerder, wanneer de klas het ergens niet mee eens is of als er onduidelijkheden zijn over het rooster. De klassenvertegenwoordigers spelen een belangrijke rol bij het doorspelen van informatie van de klas naar hun afdelingscoördinator/afdelingsconrector. De klassenvertegenwoordigers spreken enkele keren per jaar met hun afdelingscoördinator/afdelingsconrector over tal van schoolse zaken.

Leerlingenraad

Elk jaar worden leden van de leerlingenraad gekozen middels een sollicitatieprocedure. Alle leerlingen kunnen zich opgeven en worden uitgenodigd voor een gesprek. De leerlingen, die al in de leerlingenraad zitten, kiezen de nieuwe leden. Verder wordt het bestuur van de leerlingenraad intern benoemd. Vanuit de leerlingenraad zijn er drie leerlingen vertegenwoordigt in de MR.

Privacy en de AVG

Op 25 mei 2018 is de Europese wet ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)’ van toepassing in alle landen van de Europese Unie. De AVG geeft betrokkenen (ouders, leerlingen en personeel) meer rechten als het gaat om het verwerken van persoonsgegevens. Ook wordt in de AVG meer nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van de school om zelf de wet na te leven en transparant te zijn over de omgang met persoonsgegevens. Tevens moet de school kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houdt. Onze school conformeert zich aan de AVG en wordt daarin begeleid en gecontroleerd door een externe functionaris gegevensbescherming.

SVIB

De School Video Interactie Begeleiding (SVIB) wordt bij ons op school voornamelijk ingezet om de docenten bij hun onderwijstaak te ondersteunen. Onze gespecialiseerde School Video Interactie Begeleiders (SVIB’ers) maken korte video-opnames in de klas en bespreken deze met de docent. De SVIB’ers hanteren een beroepscode, waarin onder andere staat vermeld dat de gemaakte opnames niet voor andere doeleinden worden gebruikt en niet aan derden worden getoond.

Pestprotocol

Onze school heeft het nationaal onderwijsprotocol tegen pesten ondertekend. Dit houdt in dat de school een inspanningsplicht heeft om maatregelen te treffen, als er gepest wordt. Aanhoudend pestgedrag leidt tot zware sancties.

ICT-protocol

In het ICT-protocol hebben wij onze regels vastgelegd ten aanzien van ICT-voorzieningen als vaste computers, sociale netwerken als Facebook, Twitter, Instagram, etc., en het gebruik van internet in het algemeen. De volledige tekst van het ICT-protocol is via de website in te zien (zie Over ons > Schoolse zaken op onze website).

Deze pagina is bijgewerkt op 29 september 2022.