Rechten

Klachtenregeling

Het klachtrecht in de scholen voor voortgezet onderwijs heeft een wettelijke grondslag. Onze klachtenregeling is hierop gebaseerd en ligt in de mediatheek ter inzage. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school kunnen in goed overleg tussen betrokkenen worden opgelost. Als dit niets oplevert, kan contact worden opgenomen met een mentor of een lid van de schoolleiding. Tenslotte kan men een beroep doen op de klachtenregeling. Dit beroep kan worden neergelegd bij de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO), postbus 82324, 2508 EH Den Haag. Het telefoonnummer van de geschillencommissies is 070-386 16 97, de website
www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl en het e-mailadres info@gcbo.nl.

Vertrouwensinspecteur

Een lid van de schoolgemeenschap dat wordt geconfronteerd met seksuele intimidatie, kan zich wenden tot de leerlingbegeleider of rechtstreeks tot het meldpunt vertrouwensinspecteurs, 0900- 111 3 111 (lokaal tarief).

Klassenvertegenwoordiger

In de onderbouw wijst de klas twee klassenvertegenwoordigers aan. Deze treden op als contactpersoon en woordvoerder, wanneer de klas het ergens niet mee eens is of als er onduidelijkheden zijn over het rooster. De klassenvertegenwoordigers spelen een belangrijke rol bij het doorspelen van informatie van de klas naar de leerlingenraad en andersom.

Leerlingenraad

Vanaf de eerste klas heeft iedere jaarlaag een eigen klankbordgroep. De klassenvertegenwoordigers spreken enkele keren per jaar met hun afdelingsconrector over tal van schoolse zaken. Uit deze klankbordgroepen worden de vertegenwoordigers voor de leerlingenraad gekozen.

Privacy en de AVG

Op 25 mei 2018 is de Europese wet ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)’ van toepassing in alle landen van de Europese Unie. De AVG geeft betrokkenen (ouders, leerlingen en personeel) meer rechten als het gaat om het verwerken van persoonsgegevens. Ook wordt in de AVG meer nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van de school om zelf de wet na te leven en transparant te zijn over de omgang met persoonsgegevens. Tevens moet de school kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houdt. Onze school conformeert zich aan de AVG.

SVIB

De School Video Interactie Begeleiding (SVIB) wordt bij ons op school voornamelijk ingezet om de docenten bij hun onderwijstaak te ondersteunen. Onze gespecialiseerde School Video Interactie Begeleiders (SVIB’ers) maken korte video-opnames in de klas en bespreken deze met de docent. De SVIB’ers hanteren een beroepscode, waarin onder andere staat vermeld dat de gemaakte opnames niet voor andere doeleinden worden gebruikt en niet aan derden worden getoond.

Pestprotocol

Onze school heeft het nationaal onderwijsprotocol tegen pesten ondertekend. Dit houdt in dat de school een inspanningsplicht heeft om maatregelen te treffen, als er gepest wordt. Aanhoudend pestgedrag leidt tot zware sancties.

ICT-protocol

In het ICT-protocol hebben wij onze regels vastgelegd ten aanzien van ICT-voorzieningen als vaste computers, sociale netwerken als Facebook, Twitter, Instagram, etc., en het gebruik van internet in het algemeen. De volledige tekst van het ICT-protocol is via de website in te zien (zie menu ‘Over ons’ en submenu ‘Schoolse zaken’).

 

Deze pagina is bijgewerkt op 14 september 2021.