Plichten

image_pdfimage_pdf_all

Het volgen van de lessen

De leerlingen zijn verplicht alle lessen te volgen volgens het lesrooster. Het zonder reden verzuimen van lessen kan tot verwijdering van de school leiden. Leerlingen mogen in verband met mogelijke roosterwijzigingen, inhaalrepetities, toetsen, etc., tussen 8.25 en 16.30 uur geen andere vaste verplichtingen aangaan. Bij afwezigheid van een docent bij aanvang van de les meldt een van de leerlingen zich bij de medewerkers van het organisatiebureau. Daar ontvangen zij nadere instructies. De docent noteert elke les de aanwezigheid van alle leerlingen. Een van onze medewerkers stelt een onderzoek in naar niet verantwoorde afwezigheid.

Meldingen

De lessen lichamelijke opvoeding

In het geval dat leerlingen uitsluitend de lessen LO niet zouden kunnen volgen, melden zij zich voor aanvang van de les LO bij hun eigen docent af. Geblesseerde leerlingen dienen altijd in de zaal of op het veld aanwezig te zijn, tenzij de afdelingsconrector toestemming voor verzuim heeft gegeven. Bij langdurige blessures wordt in overleg met de afdelingsconrector een regeling getroffen. Er is dan een alternatief programma. Vrijstelling van de lessen LO kan slechts op medisch attest worden gegeven.

Meldingen bij de receptie

 • Ziekte

  Als een leerling ziek is, melden de ouders/verzorgers dit vóór 9.00 uur via de absentenlijn of bij de receptie. Deze melding moet elke verzuimdag worden herhaald. Een leerling die onder schooltijd ziek wordt, meldt zich bij de receptie. De receptioniste neemt vervolgens altijd telefonisch contact op met de ouders/verzorgers. In ons schooladministratiesysteem wordt het verzuim bijgehouden. De school neemt bij verzuim door ziekte van 40 lesuren en vervolgens, indien nodig, bij 75 lesuren contact met u op in het kader van onze zorg voor het welzijn van de leerling.

 • Andere vormen van absentie

  Voor voorzien dokters- of tandartsbezoek is vooraf een telefonische melding van de ouders via de absentielijn of bij de receptie verplicht. Wanneer om een andere reden lessen moeten worden verzuimd, is vooraf schriftelijk toestemming van de afdelingscoördinator nodig.

 • Te laat komen

  Als een leerling te laat op school komt, haalt hij bij de receptie, op vertoon van de leerlingpas, een te-laat-briefje. Met dit briefje heeft de leerling toegang tot de les. Als een leerling meer dan 25 minuten te laat is, meldt hij zich in lokaal C4, tenzij geoorloofd te laat na geoorloofde absentie. Het uur wordt dan als spijbeluur opgevoerd, tenzij de afdelingscoördinator anders beslist. Na drie keer of meer in een schooljaar te laat komen, volgen er sancties. Deze staan op het te-laat-briefje vermeld. Na vijf keer of meer te laat komen, worden de ouders telefonisch en schriftelijk geïnformeerd. Na twaalf keer of meer te laat komen, zijn wij verplicht de leerplichtambtenaar in te schakelen.

Meldingen bij de afdelingsassistenten

 • Absentenbewaking

  De afdelingsassistenten assisteren de afdelingscoördinatoren bij de absentenbewaking. In hun opdracht spreken zij leerlingen aan op verzuimgedrag. Bij incidentele lichte overtredingen leggen zij ook direct de afgesproken sanctie op en handelen dit verder af.

 • Straf of verwijdering

  Docenten, afdelingsconrectoren of -coördinatoren kunnen leerlingen bij misdragingen als straf opleggen dat zij zich in hun vrije tijd moeten melden. Een leerling die uit een les wordt verwijderd, meldt zich in eerste instantie bij de afdelingsassistenten in lokaal C4. Zij zorgen voor de eerste opvang en stellen de afdelingscoördinator en de mentor op de hoogte. Verwijderde leerlingen melden zich na afloop van de les altijd bij de betreffende docent.

Meldingen aan leerplichtambtenaar

Als een leerling binnen twee dagen na terugkeer van een verzuim niet heeft kunnen aantonen waarom hij/zij niet aanwezig was, gelden de gemiste uren als spijbeluren. Deze worden gemeld bij de leerplichtambtenaar (zie ook onder het kopje ‘te laat komen’).

Corvee

Groepjes van 7 à 8 leerlingen uit de tweede klassen hebben gedurende één of twee weken corveedienst aan het einde van de grote pauze. Deze taak loopt maximaal 10 minuten door in het vijfde lesuur.

Let goed op je spullen

De leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor een goed beheer van hun spullen. De school is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen.

Deze pagina is bijgewerkt op 4 oktober 2022.