Begeleiding

image_pdfimage_pdf_all

Naast de persoonlijke begeleiding door de mentor, kent onze school begeleiding op twee hoofdgebieden. Dit zijn de onderwijskundige begeleiding en de begeleiding op sociaal-emotioneel gebied. Daarnaast kennen wij begeleiding op maat.

De mentor

De mentor neemt in de begeleiding van de leerlingen een centrale plaats in. Hij is de schakel tussen de aan hem toevertrouwde groep leerlingen, de docenten en de schoolleiding. Belangrijke elementen van zijn taak zijn de zorg voor het welbevinden van zijn leerlingen en het bewaken van hun studieresultaten.

Aangezien ook de situatie thuis van wezenlijke invloed is op het functioneren van de leerling, heeft de mentor regelmatig contact met de ouders. Dit contact vindt plaats op verzoek van de ouders of op initiatief van de mentor. De mentor blijft ook betrokken bij de begeleiding van de leerling wanneer er sprake is van ernstige gezinsproblemen. Hij kan de leerling dan adviseren contact op te nemen met één van de leden van het platform leerlingbegeleiding.

De mentoren in de brugklas worden bij diverse activiteiten ondersteund door B-plussers. Dit zijn leerlingen uit de bovenbouw, die als vraagbaak voor de brugklasleerlingen dienen. De mentoren in de derde klas ondersteunen de leerlingen bij hun profielkeuze voor de tweede fase.

Ook de ouders worden op speciale ouderavonden bij dit proces betrokken. Begin maart maken de leerlingen een voorlopige profielkeuze. De docenten geven vervolgens aan iedere leerling een advies en bespreken dit in individuele gesprekken met de leerlingen. In april maken de leerlingen hun definitieve keuze.

Onderwijskundige begeleiding

Rekenvaardigheid

In de brugklas zijn de rekenvaardigheden ondergebracht bij het vak wiskunde. In de brugklas maken de leerlingen twee keer een niveautoets. Leerlingen die extra hulp nodig hebben, krijgen een account voor een digitale rekenmethode en volgen steunlessen rekenvaardigheid. In het tweede en derde leerjaar wordt jaarlijks een toets afgenomen.

Taaltraining

In de eerste maanden in de brugklas wordt met behulp van tests duidelijk welke leerlingen extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van spellingsregels of het vormen van het woord-beeld. Zij krijgen tijdens de EMC-uren de benodigde ondersteuning.

Leerlingen met Nederlands als tweede taal

Leerlingen die pas enkele jaren in Nederland zijn, kunnen extra hulp in de Nederlandse taal krijgen. Gedurende een lesuur per week wordt in overleg met de vakdocent Nederlands remediërende hulp gegeven. Deze ondersteuning geldt voor alle leerjaren.

Leerlingen met dyslexie

De remedial teacher, die enkele dagdelen in de week aanwezig is, begeleidt de dyslectische leerlingen die extra aandacht nodig hebben (maximaal zes keer per jaar).

Voor leerlingen met een dyslexie- en/of dyscalculieverklaring zijn er afspraken met betrekking tot de toetsen die gebaseerd zijn op de standaardfaciliteiten die de inspectie tijdens het examen biedt. Deze zijn terug te vinden in het dyslexieprotocol op de website.

Sociaal-emotionele begeleiding

Zorgcoördinator

Voor de meer specifieke hulp bij individuele problemen kan contact worden opgenomen met onze zorgcoördinator, mevrouw A. Martens-Van Nijen (mae@emmauscollege.nl), die zorgt voor een goede afstemming van alle vormen van hulp.

Platform leerlingbegeleiding

Het platform bestaat uit de zorgcoördinator, de leerlingbegeleiders en de aan de school verbonden schoolmaatschappelijk werker. Wanneer dit nodig is, kan zowel de mentor als de leerling een beroep doen op het platform. Soms kan het nodig zijn om hulp buiten de school te zoeken. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Faalangstreductietraining

In de brugklas is er voor leerlingen met negatieve faalangst een speciaal trainingsprogramma. Dit programma van tien lessen wordt gegeven door twee ervaren docenten. Examenkandidaten kunnen eveneens van een dergelijk programma gebruik maken.

Sociale vaardigheden

In de brugklas kunnen leerlingen een cursus sociale vaardigheden volgen als zij moeite hebben met bijvoorbeeld voor zichzelf opkomen, contact maken met anderen en leren omgaan met commentaar. Deze cursus bestaat uit acht lessen.

Decanaat

Het decanaat stuurt mentoren aan in de begeleiding van leerlingen in zowel de profielkeuze in de derde klas als de studiekeuze voor de bovenbouwleerlingen. Dat doen wij met behulp van lessenseries die door de mentor in het mentoruur worden gegeven. Op het Emmauscollege zijn er aparte decanen voor de havo-afdeling en de vwo-afdeling. Het decanaat krijgt ondersteuning van een assistent, bij wie leerlingen ook terecht kunnen voor allerlei administratieve zaken.

Jaarlijks wordt er een studie- en beroepenmarkt georganiseerd waar oud-leerlingen komen vertellen over de manier waarop zij hun studiekeuze hebben gemaakt en over hun huidige studie en eventueel beroep. Daarnaast bezoeken leerlingen op eigen gelegenheid open dagen en meeloopdagen van hogescholen en universiteiten. Leerlingen dienen per jaar een aantal activiteiten op het gebied van profiel- en studie-oriëntatie te verrichten.

Het decanaat is gevestigd achterin de mediatheek en is vier dagen per week geopend voor leerlingen. Daarnaast is het decanaat per e-mail bereikbaar (decanaat@emmauscollege.nl).

Zorg op maat

Passend Onderwijs

Passend Onderwijs is de manier waarop onderwijs aan kinderen met een hulpvraag of een ondersteuningsbehoefte georganiseerd wordt. Ieder kind heeft recht op zo goed mogelijk onderwijs, zodat het zijn talenten optimaal kan ontwikkelen op een manier die past bij zijn capaciteiten. Ook kinderen met een handicap of gedragsproblemen krijgen bij voorkeur onderwijs op een reguliere school, waarbij het kind extra begeleiding krijgt. De school waar de leerling aangemeld wordt, heeft zorgplicht. Dit betekent dat ouders hun kind aanmelden bij de school van hun keuze en de school de taak heeft om het kind een passende onderwijsplek te bieden op de eigen school of op een andere school in het regulier onderwijs. Is het niet haalbaar om de leerling binnen het regulier onderwijs te plaatsen, dan kan een aanbod op het (voortgezet) speciaal onderwijs worden gedaan. Om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden, werken scholen samen in een regionaal samenwerkingsverband. In deze samenwerkingsverbanden werken het regulier en speciaal onderwijs samen.

Het Emmauscollege is aangesloten bij het samenwerkingsverband Koers VO (www.koersvo.nl).

Schoolondersteuningsprofiel

Alle scholen stellen een ondersteuningsprofiel op dat weergeeft welke mogelijkheden een school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met uiteenlopende onderwijsbehoeften. Ouders van basisschoolleerlingen kunnen kennisnemen van wat de verschillende scholen in de regio op het gebied van onderwijs en ondersteuning aanbieden.

Zo kunnen ouders kijken welke school het beste past bij de wensen en ondersteuningsbehoefte van de leerling.

De zorgcoördinator zal bij aanmelding van een leerling met een zorgbehoefte aan de hand van het dossier, het advies van de basisschool en in samenspraak met de begeleider Passend Onderwijs beoordelen of er binnen de school mogelijkheden zijn om de gewenste zorg te bieden.

Uitgangspunten bij de beoordeling van de hulpvraag zijn of de school voldoende voorzieningen kan treffen en of er voldoende garanties zijn voor een veilige en uitdagende leeromgeving voor zowel de zorgleerling als de andere schoolparticipanten.

Op www.koersvo.nl/schoolprofielen kunt u het schoolprofiel van onze school vinden.

Centrum voor Jeugd en Gezin

De zorg en de bewaking van de gezondheid, groei en ontwikkeling van leerlingen is de taak van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). In de brugklas vullen de leerlingen een onderzoeksvragenlijst in en ontvangen zij een uitnodiging voor een gesprek met een jeugdverpleegkundige. Deze gesprekken worden altijd vertrouwelijk behandeld. In de derde klas volgt een nieuw onderzoek.

Om ziekteverzuim bij leerlingen zo veel mogelijk tegen te gaan, werken we samen met Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). We doen daar waar nodig melding van verzuim via PATS: preventieve aanpak terugdringen schoolverzuim.

Meer informatie is te vinden op www.cjgrijnmond.nl.

Stedelijk Instrument Sluitende Aanpak (SISA)

Onze school is aangesloten bij het SISA-signalerings-systeem. Dit zorgt ervoor dat jongeren in Rotterdam die hulp nodig hebben, worden geregistreerd in een computersysteem, waardoor de hulpverlening beter kan worden afgestemd. Het signaleringssysteem heeft een privacyreglement, zoals door de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt voorgeschreven.

Meer informatie is te vinden op www.sisa.rotterdam.nl.

Deze pagina is bijgewerkt op 15 augustus 2022.