Bestuur en toezicht

image_pdfimage_pdf_all

College van Bestuur

Het bevoegd gezag van onze school wordt gevormd door het College van Bestuur (CvB) van de ‘Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Rotterdam’ (KAVOR). Het CvB bestuurt de stichting en is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het beleid. Het CvB bestaat uit de heer R. Majewski, tevens rector van onze school.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt integraal toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting.

De leden van de RvT zijn:
dhr. J.C.T.M. den Oudendammer (voorzitter)
dhr. drs. H.M. Zeilstra (vicevoorzitter)
dhr. F.A.M. van Dorp RA (penningmeester)
dhr. J. Rozema
mw. mr. A. G. L. van Beest – de Mul
dhr. R. Karens

Het correspondentieadres van de Raad van Toezicht is: postbus 84137, 3009 CC Rotterdam.

Medezeggenschapsraad

In de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) van 2007 is de inspraak van de diverse schoolgeledingen (ouders, leerlingen, docenten en onderwijs ondersteunend personeel) wettelijk verankerd.

Tot de bevoegdheden van de MR behoren:

  • het instemmingsrecht in fundamentele schoolzaken, zoals verandering van de onderwijskundige doelstellingen, het schoolreglement en vaststelling van het schoolplan;
  • het adviesrecht inzake de grondslag van de school, het lesrooster en de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid van de school.

De leden van de MR opereren zonder last of ruggespraak.

Deze pagina is bijgewerkt op 15 augustus 2022.