Kwaliteitszorg

image_pdfimage_pdf_all

Kwaliteitszorg is de verzamelnaam voor alle activiteiten die we op school uitvoeren om enerzijds de kwaliteit van het onderwijsleerproces en de leerresultaten te bewaken en te bevorderen en anderzijds om intern en extern verantwoording af te leggen over die kwaliteit.

We hebben zicht op de kwaliteit van ons onderwijs door toetsbare doelen te formuleren en door regelmatig te evalueren of deze doelen gehaald worden. Als we tekortkomingen vaststellen, analyseren we de oorzaken en voeren waar nodig verbeteringen doelgericht door. We vormen met elkaar een lerende organisatie waarin iedereen vanuit zijn eigen rol werkt aan de versterking van de onderwijskwaliteit. Dit doen we volgens een PDCA-cyclus.

We monitoren daarbij zowel de kwaliteit van de opbrengsten als de kwaliteit van de processen en de tevredenheid van de betrokkenen daarover. Naast het verzamelen van ‘harde’ gegevens over opbrengsten, proberen we de kwaliteit van de processen en de tevredenheid daarover te bepalen via klankbordgroepen van leerlingen en ouders, via vergaderingen van en met verschillende geledingen en via de gesprekscyclus met het personeel. Daarnaast houden we systematisch periodiek tevredenheidsonderzoeken.

De resultaten en analyse van deze activiteiten vormen de input voor plannen voor verbetering van de processen en opbrengsten van de school.

Kwaliteitszorg is een gezamenlijk aandachtspunt van de leden van de schoolleiding. Alle activiteiten die op het gebied van kwaliteitszorg worden uitgevoerd, zijn opgenomen in de kwaliteitskalender van de school. Op de kwaliteitskalender staat welk proces, op welk moment, in welke vorm en door wie wordt uitgevoerd en geëvalueerd. Het document wordt jaarlijks vastgesteld en gepubliceerd. Het Emmauscollege heeft een beleidsmedewerker kwaliteitszorg die zorgt voor de gegevensverzameling en de analyse daarvan.

Onderwijsresultaten

Ten aanzien van het onderwijsrendement (examenresultaten, resultaten van doorstroom/bevordering van leerlingen) en tevredenheid van ouders, leerlingen en personeel streven wij ernaar om steeds boven het landelijk gemiddelde te presteren.

Bevorderings- en slagingspercentages

 

Vensters VO

Vensters VO is een landelijk project waarin alle cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs wordt verzameld en verantwoord in één systeem. Deze informatie, afkomstig van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs), de onderwijsinspectie en de scholen zelf, wordt bewerkt en gevisualiseerd. Op de website Scholen op de kaart zijn de resultaten daarvan in te zien.

Collegiale visitatie

We nemen deel aan de collegiale visitaties binnen het samenwerkingsverband ‘Semper Movens’. Eens per vier jaar vindt er een visitatie plaats op basis van een door de school opgestelde zelfevaluatie. In deze zelfevaluatie heeft de school hulpvragen geformuleerd, die centraal staan bij de visitatie. Zowel in het kader van de zelfevaluatie als gedurende de visitatie zelf vinden lesbezoeken plaats.

Inspectie van het Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs bewaakt de kwaliteit van het onderwijs op individuele scholen. Scholen moeten zich verantwoorden voor hun onderwijs en sociale veiligheid. Verder controleert de inspectie of scholen zich houden aan de wet- en regelgeving en of een school de bedrijfsvoering op orde heeft. Informatie over de inspectie is te vinden op www.onderwijsinspectie.nl. De resultaten van de bevindingen van de inspectie zijn tevens terug te vinden op Scholen op de kaart.

Deze pagina is bijgewerkt op 16 augustus 2022.